Eksploatacinių savybių deklaracijos

Lietuvai prisijungus prie bendrosios Europos Sąjungos ekonominės erdvės įsigaliojo naujas privalomas statybos produktų atitikties deklaravimas bei CE ženklinimas.

Mineralinės vatos gaminiai (MV) yra ženklinami laikantis darniųjų standartų:

EN 13162:2008 - Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

EN 14303:2009 - Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. Techniniai reikalavimai;

EN 14064-1:2010 - Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Darbų vietoje formuojami piltiniai mineralinės vatos (MW) gaminiai. 1 dalis. Techniniai reikalavimai, keliami piltiniams gaminiams iki jų įrengimo

Etiketės žymėjimo kodas nurodo, kad taip pažymėta mineralinė vata yra pagaminta pagal standartą LST EN13162; ji atitinka T4 klasės storio nuokrypiams keliamus reikalavimus (beveik pati griežčiausia klasė); Matmenų stabilumas po išlaikymo 70 ºC temperatūroje ir 90% drėgmės sąlygomis yra mažesnis nei 1%; gniuždymo įtempis, esant 10% deformacijai, yra didesnis nei 40 kPa; statmeno paviršiui stiprio tempiant vertė didesnė kaip 10 kPa; sutelktoji apkrova daugiau nei 500 N, esant 5 mm deformacijai; taip pat, kad gaminys atitinka ir trumpalaikio, ir ilgalaikio vandens įmirkio reikalavimus, vandens garų varžos faktorius lygus 1.

 

product label, label

Etiketės žymėjimo reikšmės : 1. Gaminio pavadinimas 2. Gaminio panaudojimas 3. Gaminio panaudojimo piktograma 4. Eksploatacinių savybių deklaracijų paieškos tinklalapio adresas 5. Unikalus gaminio numeris 6. Eksploatacinių savybių deklaracijos numeris 7. Atitikties sertifikato numeris 8. Degumo klasifikacija. A1 klasė yra saugiausia, nes gaminiai nedega, neišskiria tirštų dūmų ir degančių dalelių 9. Gaminio žymėjimo kodas 10. Pagaminimo data ir partijos numeris 11. Matmenys 12. Deklaruojamas šilumos laidumas. Dydis, kuris parodo medžiagos savybę praleisti šilumą. Kuo mažesnė ši vertė tuo geresnis termoizoliacinėmis savybėmis pasižymi medžiaga 13. Šiluminė varža. Dydis nurodantis tam tikro storio gaminio gebėjimą priešintis šilumos prasiskverbimui. Išorinių atitvarų šiluminė varža yra reglamentuojama normatyvinių dokumentų 14. CE ženklas 15. Pagaminimo vietos adresas 16. Kiti deklaruojami parametrai

Gaminio kodo paaiškinimas

Kodo pavyzdys:

MW-EN 13162-T5-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)20-TR10-PL(5)250-WS-WL(P)-MU1

Kodo reikšmės: 

MW - mineralinė vata (angl. mineral wool);

EN 13162 - Europinio standarto numeris;

T5 - gaminio storio tolerancija. T5 klasei nustatyta nuo -1 iki +3 mm storio tolerancija;

DS(70,-) - matmenų stabilumas, po 48 valandų gaminio DS(70,-) 70 °C temperatūroje pokytis neviršija 1%;

DS(70,90) -  matmenų stabilumas, po 48 valandų gaminio DS(70,90) 70 °C temperatūroje ir 90% drėgmės, pokytis neviršija 1%;

CS(10)20 - gniuždymo įtempis, esant 10% deformacijai, lygus arba didesnis nei 20 kPa;

TR10 - stipris tempiant statmenai parviršiui 10 kPa;

PL(5)250 - sutelktoji apkrova, gniuždymo jėga pagal taškinę apkrovą, kurios deformacija yra 5 mm, daugiau arba lygi 250 N;

WS - trumpalaikis vandens įmirkis, ne didesnis kaip 1,0 kg/m3, kuomet gaminys mirksta 24 val.
 
WL(P) - ilgalaikis vandens įmirkis, ne didesnis kaip 3,0 kg/m3, kuomet gaminys mirksta 28 d.
 
MU1 - laidumas vandens garams lygus 1.